Dostanete viac ako účtovníctvo
Pridávame hodnotu tým, ktorí ju využijú na tvorbu nových hodnôt pre ostatných

Jednoduché účtovníctvo


Používame online faktúry pre zrýchlenie komunikácie medzi vami, nami a vašimi zákazníkmi. To vedie k zníženiu administratívnej záťaže na všetkých stranách, šetrí čas a hlavne peniaze.
Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa tieto činnosti:

 • vedenie peňažného denníka a pokladničnej knihy
 • evidencia knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH
 • daňové priznanie z príjmov FO
 • vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo


Na prácu s vašimi faktúrami používame vlastný online systém fakturácie, vďaka ktorému posielate faktúry svojim odberateľom elektronicky.
Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa tieto činnosti:

 • kniha prijatých a vystavených faktúr
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH
 • zápisy do hlavnej knihy a účtovného denníka
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku a skladu
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO

Účtovné poradenstvo


 • optimalizácia daňovej povinnosti v zmysle legislatívnych možností
 • zodpovedanie účtovných, daňových a mzdových otázok
 • poradenstvo v oblasti optimalizácie, produktivity a znižovania nákladov
 • príprava podkladov pre úvery
 • rekonštrukcia účtovníctva
Daňové priznanie


 • daňové priznanie k DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 • súhrnný výkaz pre DPH
 • registrácia k DPH
Tvorba výkazov a hlásení


 • spracovanie výkazov a reportov podľa požiadaviek klienta alebo na základe nášho návrhu
 • vypracovanie mzdových výkazov a hlásení
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SRMzdy a personalistika


 • registrácia a evidencia zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd
 • príprava výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia